Kostenraming

Grand Total weergave binnen Cleopatra Enterprise software voor begrotingen

Met een kostenraming kan je de kosten van een project of activiteit proberen te benaderen. Het is een breed vakgebied en kan worden toegepast in iedere industrie en bedrijfstak. Desondanks is een kostenraming vooral van belang voor projecten die gekenmerkt worden door hoge complexiteit en onzekerheid, omdat daar vaak hoge investeringen mee gemoeid gaan. Het is dan ook zeker geen vakgebied waar lichtzinnig over gedacht moet worden en waarin ervaring een belangrijke rol speelt.

 

Voor een dergelijk model wordt gekeken naar de relatie tussen projectspecificaties of equipment specificaties en de kosten en manuren die daarmee gepaard gaan. Door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de omvang en het materiaaltype van een pomp zich verhoudt tot de prijs, zou je een afhankelijkheid kunnen vinden.

Onderdelen

Door onderscheid te maken tussen verschillende type kosten binnen een raming, wordt de overzichtelijkheid vergroot. Dat vergemakkelijkt eventuele wijzigingen en het opsporen van fouten. Ook het rapporteren van de kostenraming wordt er eenvoudiger door. Enkele onderdelen die vaak terugkomen in een raming:

 

 • Directe kosten bevatten alle kosten die rechtstreeks toe te wijzen zijn aan het eindresultaat van het project. 
 • Toeslagen dekken de kosten af die onvermijdelijk zijn, maar geen waarde toevoegen aan het project. Deze kosten zijn gerelateerd aan de directe kosten.
 • Indirecte kosten zijn kosten die essentieel zijn voor het project, maar geen direct verband houden met het eindresultaat. 
 • Escalatie is vooral nuttig voor projecten waarvan de uitvoering langere tijd in beslag neemt en dient om de kosten te dekken gerelateerd aan prijswijzigingen als gevolg van veranderede marktomstandigheden. 
 • Onvoorzien is een post op de begroting die gebruikt wordt om bepaalde risico’s af te dekken.

 

Project metrics en benchmarking met Cleopatra Enterprise software voor projectbeheersing

Kostenraming Classificatie

Niet iedere kostenraming heeft dezelfde eigenschappen. Aan de hand van de gebruikte methode en de geschatte nauwkeurigheid, is een kostenraming te classificeren. Een veelgebruikte classificatie is die van de Amerikaanse Associatie van Cost Engineers (AACE). Hieronder een overzicht van de 5 verschillende klassen die worden onderscheiden.

 

Primaire kenmerken

Secundaire kenmerken

Raming niveauMate waarin project is gedefinieerdDoelMethodeVerwachte nauwkeurigheid

5 0% to 2% Concept Screening Capacity factored Parametric Models, Judgement or analogy

L: -20% tot -50%

H: +30% to +100%

4 1% to 15% Study or Feasibility Equipment factored or Parametric Models

L: -15% tot -30%

H: +20% tot +50%

3 10% to 40% Budget, Authorization or Control Semi-detailed unit cost with assembly level line items

L: -10% tot -20%

H: +10% tot +30%

2 30% to 70% Control or Bid / Tender Detailed Unit Cost with Forced Detailed take-off

L: -5% tot -15%

H: +5% tot +20%

1 50% to 100% Check Estimate or Bid / Tender Detailed Unit Cost with Detailed take-off

L: -3% tot -10%

H: +3% tot +15%

Methodes van kosten ramen

Er zijn talloze manieren om de kosten van een project te ramen. Hieronder worden een aantal van de belangrijkste methodes genoemd.

Kosten ramen met factoren

Op het moment dat er een idee of plan is ontstaan voor een nieuw project, dan is een grove inschatting van de kosten nodig om te bepalen of dat project haalbaar en realistisch is. Op dat moment is het nog niet nodig om veel tijd te steken in een projectontwerp en van daaruit een begroting te maken. Vaak kun je volstaan met een vergelijking met eerder gerealiseerde projecten.

 

Als je in het verleden soortgelijke projecten hebt uitgevoerd, hoef je enkel nog rekening te houden met eventuele verschillen in capaciteit, locatie en projectspecifieke afwijkingen. Met behulp van één of meerdere kostenfactoren, kun je veel van die verschillen meenemen in de initiële raming.

Voordelen:

 •  Snel resultaat
 •  Goedkoop
 •  Zeer geschikt voor haalbaarheidsstudies

 

Nadelen:

 •  Lage nauwkeurigheid
 •  Weinig ruimte voor aanpassingen
 •  Benadert het project als ‘black box’

Industriegebied bij nacht

Parametrisch ramen

Parametrisch ramen betreft het analyseren van projectdata, zoals kosten en technische specificaties, om kostendrijvers te identificeren en van daaruit kostenmodellen te ontwikkelen. De essentie van deze methode is het vinden van een correlatie tussen kosten en manuren enerzijds en projectparameters anderzijds. Dit resulteert in een aantal formules, ook wel kostenrelaties genoemd. Deze kunnen gebruikt worden om de verschillende onderdelen van een kostenraming op te stellen.

 

Parametrisch ramen maakt vaak gebruik van regressieanalyse (zowel lineair als non-lineair) om de meest geschikte algoritmes te bepalen voor een kostenmodel.

 

Lees meer over parametrisch ramen

 

Gedetailleerde raming

In een gedetailleerde raming, die wordt gebruikt kort voorafgaand aan de uitvoering van het project, wordt een inschatting gemaakt van de totale kosten op het niveau van werkorders en individuele activiteiten. Deze kostbare en tijdrovende manier van ramen heeft veel weg van projectplanning. Om zinvol te zijn, vereist deze methode een goede kennis van het project en de benodigde werkzaamheden, evenals een redelijk gedetailleerde definitie van het project.

Deterministisch of probabilistisch ramen

Wanneer het gaat over kostenramingen, komen vaak termen terug als deterministisch en probabilistisch ramen. Het verschil tussen deze twee methoden is de wijze waarop wordt omgegaan met de post ‘onvoorzien’. De bepaling van alle andere onderdelen van de raming, gebeurt op basis van aantallen maal prijs. 

 

In het geval van deterministisch ramen, wordt de onzekerheid die met een project gemoeid gaat, ingeschat op basis van ervaring en de nacalculaties van voorgaande projecten. Die inschatting bepaald de hoogte van de post onvoorzien. 

 

Probabilistisch ramen heeft een meer gedetailleerde benadering hiervan: voor iedere kostenpost wordt een inschatting gemaakt van de onzekerheden, de waarde daarvan, en het risico. De som van deze onzekerheden, aangevuld met wat genoemd wordt ‘bijzondere gebeurtenissen’, vormt de post onvoorzien. Bijzondere gebeurtenissen zijn onzekerheden binnen het project die geen deel uitmaken van de raming. 

 

Ondanks de verschillende aanpak, is geen van de twee methoden per definitie nauwkeuriger dan de ander.

Tornado Chart on Breakdown Structures
Monte Carlo Analysis and Confidence Interval Values
Vraag een demo aan

Ervaar de kracht van Cleopatra Enterprise

Neem contact op voor meer informatie,

of vraag een gratis demonstratie aan van Cleopatra Enterprise

 • alliander bluewater
 • boskalis heerema heineken
 • ihc kci
 • lyondellbasell neste oil
 • rijkswaterstaat Witteveen + Bos